Polityka prywatności

PINGOC NOW SL informuje Państwa o swojej Polityce Prywatności dotyczącej postępowania i ochrony danych osobowych użytkowników, które mogą być zbierane podczas przeglądania strony internetowej www.pingaocultoes.

W tym sensie PINGOC NOW SL gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie ochrony danych (zgodnie z art. 11 LOPDGDD) i dostosowany do wymogów ustanowionych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2016 kwietnia 679 r.) oraz ustawą organiczną o ochronie danych osobowych i gwarantowaniu praw cyfrowych (ustawa organiczna 27/2016 z dnia 3 grudnia).

Za pośrednictwem tej witryny dane osobowe użytkowników nie są gromadzone (ani przekazywane podmiotom trzecim) bez ich zgody.

W celu zaoferowania użytkownikom serwisu jak najlepszej obsługi i ułatwienia korzystania z niego analizowane są wizyty (w tym ich liczba), przeglądane strony, częstotliwość przeglądania oraz aktywność tych użytkowników na samym serwisie. W tych celach PINGOC NOW SL wykorzystuje informacje statystyczne przygotowane przez dostawcę usług internetowych.

Portal zawiera odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, których polityki prywatności nie są związane z naszym podmiotem. Tym samym wchodząc na ww. strony możesz zadecydować, czy akceptujesz ich politykę prywatności (a także plików cookies). PINGOC NOW SL w swoim zobowiązaniu do ochrony danych osobowych swoich klientów, dostawców, pracowników i innych zainteresowanych stron, a także jako maksymalny gwarant prywatności tych danych, zakończył proces przeglądu wszystkich swoich procesów i usług oraz w szczególności tych, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, dostosowania ich do nowych wymogów przepisów wspólnotowych (a w szczególności nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – REPD lub RGPD) oraz krajowych (LOPDGDD), wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa uwzględniających uwzględniają wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy i aktualizują swoją politykę prywatności, a co za tym idzie odpowiednią Notę prawną i politykę dotyczącą plików cookie.

Użytkownik i/lub Klient gwarantuje, że podane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, będąc odpowiedzialnym za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku.

W związku z bezpieczeństwem technicznym i diagnostyką systemu PINGOC NOW SL może rejestrować w sposób anonimowy lub pseudonimowy adres IP (numer identyfikacyjny dostępu do Internetu urządzenia, który pozwala urządzeniom, systemom i serwerom na wzajemne rozpoznawanie się i komunikację). ). Wyraźnie informuje się, że informacje te mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych związanych z wydajnością sieci.

Na tych samych zasadach i zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik i/lub klient PINGOC NOW SL jest informowany o następujących aspektach:

kierownik leczenia

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych dostarczonych przez użytkownika jest PINGOC NOW SL, numer CIF B72491368, z siedzibą pod adresem CALLE LUCIO DEL VALLE, nr 12, Piso LC, Prta. 1, MADRYT (MADRYT), CP: 28003, HISZPANIA.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych jest określony przez czynności przetwarzania wykonywane przez ten podmiot, z którymi można zapoznać się w Rejestrze czynności przetwarzania sporządzonym zgodnie z RGPD i LOPDGDD.

W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywać się będzie w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszym podmiocie. W ten sposób, gdy wspomniany cel wymaga zgody użytkownika, zostanie ona poproszona o wyraźne działanie potwierdzające.

Z podstawą prawną każdej prowadzonej przez nasz podmiot działalności leczniczej można zapoznać się również w Rejestrze Czynności Leczniczych sporządzonym zgodnie z RGPD oraz LOPDGDD.

Informacje o traktowaniu wysyłania wiadomości

Dane podane w komunikatach informacyjnych i/lub promocyjnych są przetwarzane przez PINGOC NOW SL w celach określonych przy przesyłaniu komunikatów elektronicznych o charakterze informacyjnym o usługach, działalności, publikacjach, uroczystościach, gratulacjach oraz wydarzeniach towarzyskich i zawodowych PINGOC NOW SL, które mogą być interesujące dla użytkownika i/lub klienta. Poinformowano również, że monitorowanie i optymalizacja kampanii marketingowych, które można przeprowadzić, zostaną opracowane przy użyciu technologii do tego celu.

Zgoda na przesyłanie wspomnianych komunikatów może zostać w każdej chwili odwołana w każdym z komunikatów otrzymanych za pośrednictwem mechanizmu uruchomionego w tym celu.

W każdym przypadku prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia (anulowania), ograniczenia przetwarzania i przenoszenia można wykonać pocztą na adres: CALLE LUCIO DEL VALLE, Num. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003, HISZPANIA lub e-mailem na konto contact@pingaoculto.com. Mają także prawo nie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dane osobowe stron trzecich

W przypadku podania danych osobowych przez osobę inną niż użytkownik lub właściciel danych, który występuje w charakterze przedstawiciela, przedstawiciel ten gwarantuje, że poinformował właściciela przekazywanych przez siebie danych o niniejszej Polityce Prywatności oraz że uzyskał jego zgodę wyraźne przekazanie danych PINGOC NOW SL w określonych celach.

Okres przechowywania danych osobowych

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, tj. do czasu trwania stosunku umownego, o ile osoba zainteresowana nie zażąda ich usunięcia oraz musi nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń.

W przypadku, gdy użytkownik cofnie swoją zgodę lub skorzysta z wyżej wymienionych praw, jego dane osobowe będą zablokowane do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości przez prawnie ustanowione okresy w celu wypełnienia ewentualnych odpowiednich obowiązków, oprócz okresów określonych w przepisy dotyczące akt i dokumentacji.

Legitymacja do przetwarzania danych osobowych

PINGOC NOW SL jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, że:

  • Użytkownik i/lub klient wyraził wyraźną zgodę w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które wymagają przetwarzania jego danych i które odnoszą się do pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, przynależności związkowej, danych genetycznych i/lub biometrycznych mające na celu identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dotyczące przestępstw lub dane dotyczące orientacji seksualnej.
  • Użytkownik i/lub klient przekazuje swoje dane osobowe w ramach i scenariuszu stosunku umownego lub przedumownego w celu uwzględnienia ich prośby o zarządzanie usługami związanymi z uzyskiwaniem informacji, poradą, kontaktem i nabywaniem produktów elektronicznych.
  • Użytkownik i/lub Klient wyrazili wyraźną i świadomą zgodę na przesyłanie informacji handlowych związanych z produktami i/lub usługami PINGOC NOW SL, które mogą być interesujące dla użytkownika i/lub klienta, lub na instalację systemów monitoringu. które zgłaszają nawyki przeglądania zgodnie z Polityką plików cookie opisaną również na tej stronie.

W każdym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników i/lub klientów przez PINGOC NOW SL jest art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO).

Przekazywanie danych i kategorii odbiorców

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych (takich jak komunikacja z sądami i trybunałami). Odzwierciedleniem odbiorców czynności zabiegowych prowadzonych przez nasz podmiot jest „Rejestr Czynności Leczniczych” sporządzony przez nasz podmiot w procesie dostosowania jego struktur do RODO i LOPDGDD, który został zakończony zgodnie z obydwoma aktami prawnymi.

Aktualizacja zasad

Niniejsza polityka została zaktualizowana zgodnie z wymogami wspólnotowych i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych (RGPD i LOPDGDD). Zgłasza się również, że niniejsza polityka może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowana ze względu na zmiany w wymaganiach ustanowionych przez obowiązujące przepisy.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa